HOME >> catalog >> 15 Choseiran Set


15 Choseiran Set $200.               NO.1 

 
 Benikida 紅木田

 

 NO.2

 
 Benikomachi 紅小町

 

 NO.3

 
 Gekko 月光

 

 NO.4

 
 Ginsetsu 銀雪

 

 NO.5

 
 Hakutsuru 白鶴

 

 NO.6

 
 Katsuyamafukurin
 勝山覆輪

 

 NO.7

 
 kikouryuu 貴甲龍

 

 NO.8

 
 Nankinmaru 南京丸

 

 NO.9

 
 Ooemaru 大江丸

 

 NO.10

 
 Syoudai 昭代

 

 NO.11

 
 Taikou 太閤

 

 NO.12

 
 Tenkoumaru 天光丸

 

 NO.13

 
 Tsuki 桃花鳥

 

 NO.14

 
 Tsuruhime 鶴姫

 

 NO.15

 
 Gokukinagashi 極黄流